THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1138/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NHIỆM KỲ 2011 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015; Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay và bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015 sau đây:

1. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Hội đồng (thay ông Vương Đình Huệ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, thôi làm Ủy viên Hội đồng do đã chuyển công tác khác).

2. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Hội đồng (thay ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thôi làm Ủy viên kiêm Tổng Thư ký Hội đồng, do điều chỉnh phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ).

3. Ông Đặng Xuân Hoan, Trợ lý Phó Thủ tướng kiêm nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng.

4. Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Hội đng (thay ông Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thôi làm Ủy viên Hội đồng do đã chuyển công tác khác).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tchức và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên nêu tại Điều 1;
- VPCP
, BTCN, các PCN, Trợ Iý TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NHIỆM KỲ 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 16/7/2013 ca Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch;

2. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch;

3. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Thường trực;

4. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

5. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

6. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

8. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

10. Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy viên;

13. Ông Đinh Quang Báo, Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Minh Đường, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên;

16. Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên;

17. Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

18. Ông Đặng Xuân Hoan, Trợ lý Phó Thủ tướng kiêm nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2013 thay và bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số hiệu: 1138/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.