BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2381/BNN-KN
V/v áp dụng Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN của liên Bộ Tài chính, Bộ NN và PTNT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5720/UBND-NNNT ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin chủ trương áp dụng Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 đối với các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Phạm vi áp dụng của Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 là các chương trình, dự án khuyến nông. Tuy nhiên các địa phương có thể làm căn cứ áp dụng trong triển khai các chương trình, dự án, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thể áp dụng nội dung và mức chi theo Thông tư số 183/2010 và Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông cho các chương trình, dự án, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thủ đô sao cho phù hợp và đúng thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chủ trương và khuyến khích các địa phương xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, sản xuất tập trung, áp dụng các biện pháp tổng hợp từ sản xuất đến chế biến, bảo quản và tiêu thụ. Vì vậy việc mở rộng quy mô áp dụng cho các đề án, các chương trình phát triển nông nghiệp của Hà Nội là phù hợp với Nghị quyết số 26-NQTW ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các chương trình, dự án, đề án sử dụng nguồn kinh phí địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quy mô, đối tượng và mức hỗ trợ trên cơ sở điều kiện, nhu cầu và mục tiêu phát triển nông nghiệp của từng địa phương trong từng giai đoạn cho phù hợp, có hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Sở NN và PTNT Hà Nội, KNQG (để T/hiện);
- Lưu: VP, KNQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2381/BNN-KN áp dụng Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Số hiệu: 2381/BNN-KN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 02/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.